Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Bochni Wytwarzanie, przesyłanie i dystrybucja ciepła

Ekologia

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Bochni czuje się współodpowiedzialne za środowisko, dlatego podejmuje liczne działania, celem, których jest ograniczenie negatywnych dla człowieka i środowiska skutków wytwarzania energii.

Przykłady podejmowanych działań rozumiane jako metody ograniczenia emisji zanieczyszczeń dotyczą między innymi:

Likwidacja lokalnych kotłowni węglowych i domowych pieców grzewczych podyktowana była między innymi koniecznością ograniczenia emisji pyłów, a także szkodliwych gazów podczas nieefektywnego spalania węgla.

Udało nam się do tej pory zlikwidować znaczącą ilość źródeł niskiej emisji dzięki czemu przyroda „odżyła”, a mieszkańcy Bochni i okolic czują się lepiej.

Sprawność procesów wytwarzania, w naszym przypadku energii cieplnej, zależy głównie od rozwiązań technicznych urządzeń – kotłów, także od rodzaju stosowanego paliwa oraz struktury zapotrzebowania na ciepło w przedziale czasu: rok, tydzień, doba.

Wprowadzenie systemów automatyki do sterowania pracą kotłów, połączone z ich modernizacją, umożliwia osiąganie sprawności roboczej kotłowni z kotłami opalanymi węglem kamiennym na poziomie przekraczającym 80%.

Nowe konstrukcje kotłów opalanych olejem i gazem ziemnym stosowanych w naszych kotłowniach osiedlowych umożliwiają pracę ze sprawnością roboczą około 95%. Ponadto spełniają zaostrzone normy dopuszczalnej emisji NOx i CO.

Podnoszenie sprawności procesów wytwarzania energii, podobnie jak racjonalizacja zużycia energii, prowadzi do ograniczenia spalania paliw, a tym samym do ograniczenia emisji zanieczyszczeń.

Racjonalizacja zużycia energii obejmuje minimalizację strat cieplnych budynków drogą termorenowacji oraz ograniczania wentylacji niekontrolowanej, indywidualnej regulacji ilości energii dostarczanej do poszczególnych budynków i ich pomieszczeń poprzez regulację pogodową każdego węzła cieplnego, a także odzysk energii ze źródeł wewnętrznych. Są to działania skuteczne zarówno pod względem ekologicznym jak i ekonomicznym.

Działania te są obecnie w Polsce wspierane poprzez uwarunkowania prawne (ustawy, normy) oraz stymulacje ekonomiczne.

Powszechnie wiadomo (wskazują na to opinie wielu autorów prac), że zastąpienie paliwa stałego – paliwem gazowym (lub ciekłym nisko – siarkowym) w kotłowniach wbudowanych lub lokalnych przynosi duże korzyści ekologiczne, tak w ograniczeniu emisji szczególnie uciążliwych zanieczyszczeń powietrza jak i eliminacji wytwarzania odpadów stałych i ciekłych.

Warto jednak pamiętać, iż eliminując kotłownie na paliwa stałe należy równocześnie ograniczyć budowę małych indywidualnych kotłowni gazowych (lub olejowych) do rzeczywiście koniecznych przypadków, wybierając np. zasilanie z systemu zcentralizowanego. W przeciwnym razie uzyskuje się połowiczne efekty ekologiczne, gdyż wprowadza się emitowane zanieczyszczenia, jakkolwiek w mniejszej ilości, również do strefy zamieszkania ludzi.

Modernizując nasz system ciepłowniczy poszukujemy rozwiązań optymalnych, a nie działamy na zasadzie „wyboru mniejszego zła”.

Miejskie przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Bochni  przeprowadziło częściową modernizację kotła węglowego typu WR – 10, natomiast całkowicie przebudowało trzeci kocioł węglowy tego samego typu lecz w oparciu o nową technologię ścian szczelnych.

Modernizacja pracujących w naszej kotłowni kotłów opalanych węglem obok podniesienia ich sprawności miała na celu ograniczenie powstawania w procesie spalania takich zanieczyszczeń jak NOx, CO i związki węglowodorowe.

Kotły po modernizacji spełniają wymagania emisji wg najnowszego Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 4 sierpnia 2003r. w sprawie standardów emisyjnych z instalacji (Dz. U. Nr 163 poz. 1584), wydanego z uwzględnieniem Dyrektyw Unii Europejskiej.

Skip to content