Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Bochni Wytwarzanie, przesyłanie i dystrybucja ciepła

O firmie

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Bochni jest Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością. Sposób organizacji oraz zarządzania, a także wszelkie działania oparte są o szczegółowe, wybrane przepisy Kodeksu Spółek Handlowych. Właścicielem Przedsiębiorstwa jest Gmina Miasta Bochni. Majątkiem Spółki dysponuje Zarząd Miasta Bochni. Działalność Spółki reguluje Statut Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o., określający nazwę Spółki, jej siedzibę, przedmiot działalności, wysokość kapitału oraz władze Spółki.

Prezes Zarządu:

Wojciech Cholewa

Rada Nadzorcza:

Przewodniczący Rady Nadzorczej: Zbigniew Rachwał
Z-ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej: Sara Skibkiewicz-Morońska
Sekretarz Rady Nadzorczej: Dariusz Broszkiewicz
Członek Rady Nadzorczej: Piotr Zając
Członek Rady Nadzorczej: Zbigniew Maliszczak

Prokurenci:

Paweł Szewczyk
Józef Wójcik

Takie były początki …………

Historia ciepłownictwa w Bochni sięga lat 60 – tych. Zapoczątkowana była budową domów wielorodzinnych przez Rejonowe Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej oraz Spółdzielnie Mieszkaniowe.

Wraz z powstawaniem osiedli mieszkaniowych budowano kotłownie lokalne, które włączone zostały do Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Tarnowie, powołanego decyzją Wojewody Tarnowskiego z dnia 01.01.1978 r.

W 1993 r. na mocy ustawy o komunalizacji doszło do podziału MPEC na samodzielne przedsiębiorstwa działające w poszczególnych miastach. Tak powstało Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Bochni, które w 1996 r. przekształciło się w Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością i w takiej postaci funkcjonuje nadal.

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Bochni jest stosunkowo młodym, ale prężnym przedsiębiorstwem zorientowanym na potrzeby swoich klientów – odbiorców ciepła.

MPEC Sp. z o.o. w Bochni stara się jak najlepiej zaspokajać potrzeby odbiorców dbając o kompleksową i profesjonalną obsługę klientów bez uszczerbku dla „wspólnego dobra” jakim jest środowisko naturalne.
W kolejnych latach, „krok po kroku” zmieniamy wokół nas rzeczywistość z korzyścią dla natury.
Likwidujemy kotłownie lokalne (źródła niskiej emisji) przyłączając je do miejskiej sieci ciepłowniczej zasilanej z Kotłowni Miejskiej.
Dzięki takim działaniom, między innymi, może powstać jedno duże źródło ciepła zaopatrujące w energię cieplną całe miasto.

INFORMACJA O STOSOWANYCH ŚRODKACH POPORAWY EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ PRZEZ MPEC Sp. z o.o. w Bochni

Zgodnie zart.  6  ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej (Dz. U. poz. 831 z późn. zm.) jednostka sektora publicznego realizuje swoje zadania, stosując co najmniej jeden ze środków poprawy efektywności energetycznej.

Wg w/w ustawy środkami poprawy efektywności energetycznej są:

1) realizacja i finansowanie przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej;

2) nabycie urządzenia, instalacji lub pojazdu, charakteryzujących się niskim zużyciem energii oraz niskimi kosztami eksploatacji;

3) wymiana eksploatowanego urządzenia, instalacji lub pojazdu na urządzenie, instalację lub pojazd, o których mowa w pkt 2, lub ich modernizacja;

4) realizacja przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w rozumieniu ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów (Dz. U. z 2014 r. poz. 712 oraz z 2016 r. poz. 615);

5) wdrażanie systemu zarządzania środowiskowego, o którym mowa w art. 2 pkt 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1221/2009 z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie dobrowolnego udziału organizacji w systemie ekozarządzania i audytu we Wspólnocie (EMAS), uchylającego rozporządzenie (WE) nr 761/2001 oraz decyzje Komisji 2001/681/WE i 2006/193/WE (Dz. Urz. UE L 342 z 22.12.2009, str. 1, z późn. zm.), potwierdzone uzyskaniem wpisu do rejestru EMAS, o którym mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o krajowym systemie ekozarządzania i audytu (EMAS) (Dz. U. poz. 1060).

 

Przebieg likwidacji kotłowni lokalnych
1995 r.

 • Kotłownia ul. Murowianka 8
 • Kotłownia ul. Floris 33a

przyłączone do miejskiej sieci ciepłowniczej

1997 r.

 • Kotłownia ul. Sądecka 9
 • Kotłownia ul. Sienkiewicza 4

budowa lokalnych kotłowni gazowych (aktualnie przyłączone do miejskiej sieci ciepłowniczej)

1998 r.

 • Kotłownia ul. Kazimierza Wielkiego 2

budowa kotłowni gazowej

 • Kotłownia ul. Leonarda 55 (zasilająca os. Słoneczne)

budowa kotłowni gazowej wysokoparametrowej

 • Kotłownia w Szpitalu Rejonowym

przyłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej

1999 r.

 • Kotłownia ul. Solna Góra 32 (zasilająca os. Solna Góra)

budowa kotłowni olejowej (aktualnie zasilana gazem)

 • Kotłownia ul. Kazimierza Wielkiego 34 (TP S.A.  i Poczta Polska)

przyłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej

2000 r.

 • Kotłownia ul. Krakowska 18

 • Kotłownia ul. Kazimierza Wielkiego 36

 • Kotłownia ul. św. Marka 3 (PBWM Bochnia)

 • Kotłownia ul. Campi 15 (Kopalnia Soli)

przyłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej

Modernizacja kotła nr 1 w Kotłowni Miejskiej, zwiększenie jego sprawności z 75% do 82%.

Podniesienie sprawności urządzeń odpylających kotła z 85% do 95%.

2001 r.

 • Kotłownia ul. Krakowska 20 (Zespół Szkół Ekonomicznych)
 • Kotłownia ul. Kazimierza Wielkiego 71 (Szk. Podst. nr 5)
 • Kotłownia ul. Krakowska 39 (Komenda Policji)
 • Kotłownia ul. Kącik 7 (Przedszkole nr 3)
 • Budynek z ogrzewaniem piecowym na węgiel ul. Sienkiewicza 2

(Ochronka)

 • Kotłownia ul. Floris 3
 • Kotłownia ul. Floris 22 (SPM ZOZ)

przyłączone do miejskiej sieci ciepłowniczej.

 • Kotłownia osiedlowa na oś. św. Jana

kotłownia wyłączona z ruchu (aktualnie zlikwidowana), obiekty z niej zasilane zostały przyłączone do miejskiej sieci ciepłowniczej zasilanej z Kotłowni Miejskiej

2002 r.

 • Kotłownia ul. Kazimierza Wielkiego 67 (Bursa Szkolnictwa Ponadgimnazjalnego)

przyłączona do miejskiej sieci ciepłowniczej.

2002/2003 r.
Modernizacja kotła nr 3 w Kotłowni Miejskiej, w technologii ścian szczelnych, zwiększenie jego sprawności z 75% do 85%.
Podniesienie sprawności urządzeń odpylających kotła z 85% do 95%.

2003 r.

 • Kotłownia ul. Stasiaka 1 (Zespół Szkół Nr 2)
 • Kotłownia ul. Stasiaka 8 (Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy)
 • Kotłownia ul. ks. A. Czaplińskiego 1 (Zespół Szkół Ogólnokształcących)
 • Kotłownia ul. Sienkiewicza 4

przyłączone do miejskiej sieci ciepłowniczej.

2004 r.

 • Jednorodzinny dom przy ul. Węgierskiej przyłączony do miejskiej sieci ciepłowniczej

2004/2005 r.

 • Modernizacja układu gorącego mieszania kotłów

 • Zastosowanie systemu wizualizacji służące do optymalizacji regulacji ilościowo – jakościowej, pełnego monitorowania i raportowania parametrów procesowych.

2005r.

 • Wymiana pomp obiegowych w Kotłowni Miejskiej K-11

 • Wykonanie węzła cieplnego wymiennikowego z automatyką pogodową dla Prokuratury

2006r.

 • Modernizacja kotła nr 2 w Kotłowni Miejskiej K-11 w technologii ścian szczelnych zwiększenie jego sprawności z 75% do 85%. Podniesienie sprawności urządzeń odpylających kotła z 85% do 95%.

 • Rozbudowa sieci cieplnej wysokoparametrowej S-3 przy oś. Słonecznym – przyłączenie budynku MDK przy ul. Wojska Polskiego do tej sieci

 • Wykonanie węzła cieplnego wymiennikowego z automatyką pogodową dla budynku MDK przy ul. Wojska Polskiego

2007r.

 • Wykonanie nowych przyłączy preizolowanych do budynku Zespołu Szkół Nr 1 oraz Warsztatów

 • Wykonanie węzłów cieplnych wymiennikowych z automatyką pogodową dla budynków: Zespołu Szkół Nr 1 (dwuobiegowy) oraz Warsztatów

 • Wykonanie nowych węzłów cieplnych bezpośrednich z automatyką pogodową w budynkach przy ul. Windakiewicza 18-30 i Legionów Polskich 6-10 (13 sztuk)

 • Zakup i montaż wagi elektronicznej do ważenia transportów węgla w Kotłowni Miejskiej K-11

2008r.

 • Rozbudowa sieci cieplnej wysokoparametrowej S-1 przy ul. Kazimierza Wielkiego – przyłączenie budynku Starostwa Powiatowego do tej sieci

 • Wykonanie węzła cieplnego wymiennikowego z automatyką pogodową dla budynku Starostwa Powiatowego

2009r.

 • Modernizacja komina – wymiana trzonu komina w technologii dwupłaszczowej, wewnętrzny przewód spalinowy ze stali kwasoodpornej, izolowany termicznie

 • Wykonanie nowego węzła cieplnego bezpośredniego z automatyką pogodową w budynku Profit przy ul. Poniatowskiego

2010r.

 • Budowa nowych węzłów dwufunkcyjnych w budynkach przy ul. Karolina 14A-E z automatyką pogodową wraz z systemem zdalnego monitoringu tych węzłów

 • Wykonanie węzła cieplnego wymiennikowego z automatyką pogodową dla pomieszczeń Przychodni Pulmonologicznej

2011r.

 • Zainstalowanie monitoringu węzłów cieplnych na os. Karolina

 • Budowa bezpośrednich węzłów cieplnych z automatyczną regulacja pogodową i podłączenie do systemu monitoringu węzłów cieplnych zasilanych z kotłowni na os. Solna Góra

 • Budowa węzła wymiennikowego z automatyczną regulacją pogodową w budynku Marka 3 zasilanego z Kotłowni Miejskiej

2012r.

 • Wymiana 5 węzłów cieplnych hydroelewatorowych na wymiennikowe zasilane z sieci S-3,
 • Wymiana sieci cieplnej niskoparametrowej zasilanej z kotłowni gazowej K-5 przy ul. Solna Góra 32 w technologii preizolowanej,
 • Zakup samochodu na cele pogotowia ciepłowniczego.

2013r.

 • Przebudowa kotłowni gazowej K-2 na os. Karolina w związku z podłączeniem wybudowanego Domu Pomocy Społecznej oraz planowaną budową budynku Hospicjum oraz wykonanie sieci cieplnych do budynku DPS,
 • Likwidacja kotłowni K-2a na os. Karolina oraz podłączenie jej odbiorców do rozbudowanej kotłowni K-2,
 • Modernizacja części sieci cieplnej, do której są przyłączone budynki 14A, 14B, 14C, 14D na os. Karolina,
 • Wykonanie przyłącza cieplnego do nowo wybudowanego bloku Jana 14,

2014r.

 • budowa węzła cieplnego na centralne ogrzewanie oraz węzła na cele ciepłej wody użytkowej w nowym wielorodzinnym budynku Jana 14
 • budowa kotłowni olejowej K-4 w nowym wielorodzinnym budynku Jana 14 na potrzeby ciepłej wody użytkowej w czasie, gdy parametry sieci cieplnej nie osiągają odpowiednich parametrów na te cele, tj. poza sezonem grzewczym, oraz w ciepłe dni sezonu,
 • częściowa modernizacja oświetlenia na terenie Kotłowni Miejskiej K-11 – zastosowano energooszczędne źródła światła typu LED z adaptacyjnym systemem, który dobiera moc strumienia światła w zależności od potrzeb,
 • modernizacja odpylania – wstępny projekt, przygotowanie do inwestycji,
 • modernizacja kotłowni gazowej w budynku GMB K-3 (wymiana wysłużonego kotła gazowego na nowszy kocioł, przeniesiony z kotłowni K-2a, oraz zmodernizowanie instalacji),
 • modernizacja kolejnych węzłów cieplnych (9szt.) na nowoczesne wymiennikowe wysokoparametrowe z automatyczną regulacja pogodową: Legionów Polskich: 5, 7, 9, 11, Leonarda: 53, 55, 59, 61 kl. II, 65

2015r.

 • modernizacja wyeksploatowanej kotłowni gazowej w budynku Biblioteki Miejskiej ,
 • następny etap modernizacji oświetlenia na terenie Kotłowni Miejskiej K-11 – zastosowano energooszczędne źródła światła typu LED z adaptacyjnym systemem, który dobiera moc strumienia światła w zależności od potrzeb,
 • modernizacja odpylania – wykonanie odpylania w celu dostosowania do najnowszych norm dla kotła nr 3 (filtry workowe),
 • modernizacja kolejnych węzłów cieplnych (6 szt.) na nowoczesne wymiennikowe wysokoparametrowe z automatyczną regulacja pogodową: Legionów Polskich: 9, 11, 20 klatka IV, 20 klatka I, 22 klatka I, 22 klatka III,

2016r.

 • modernizacja wyeksploatowanej kotłowni węglowej (ekogroszek) na nowoczesną kotłownie gazowa z kotłem kondensacyjnym Vitocrossal firmy Viessmann w budynku Przedszkola nr 5 ul. Kolejowa,
 • następny etap modernizacji oświetlenia na terenie Kotłowni Miejskiej K-11 – zastosowano energooszczędne źródła światła typu LED z adaptacyjnym systemem, który dobiera moc strumienia światła w zależności od potrzeb,
 • modernizacja odpylania – wykonanie odpylania w celu dostosowania do najnowszych norm dla kotła nr 3 (filtry workowe) – rozpoczęto w 2015r. zakończono inwestycję 2016r.
 • modernizacja kolejnych węzłów cieplnych (4 szt.) na nowoczesne wymiennikowe wysokoparametrowe z automatyczną regulacja pogodową: Legionów Polskich: 14, Legionów Polskich 16 : klatka I, IV, VI,

2017r.

 • przygotowanie projektu modernizacji kotła WR10 zlokalizowanego w Kotłowni Miejskiej K-11, oraz złożenie wniosku na preferencyjny kredyt do WFOŚiGW w Krakowie w celu sfinansowanie tej modernizacji – w kwietniu 2018 r. WFOŚiGW przyznał pożyczkę,
 • modernizacja instalacji odgazowywania wody sieciowej w technologii próżniowej,
 • wykonanie przyłącza oraz węzła cieplnego do nowego odbiorcy ciepła P. D. CEBEA Sp. z o. o. , moc zamówiona – 400 kW,
 • następny etap modernizacji oświetlenia na terenie Kotłowni Miejskiej K-11 – zastosowano energooszczędne źródła światła typu LED z adaptacyjnym systemem, który dobiera moc strumienia światła w zależności od potrzeb,
 • modernizacja kolejnych węzłów cieplnych (5 szt.) na nowoczesne wymiennikowe wysokoparametrowe z automatyczną regulacja pogodową: Legionów Polskich 18 klatka I, Czumy 3 klatka II-IV-V, Zespół Szkół nr 1,

2018r.

 • modernizacja kotła WR10 zlokalizowanego w Kotłowni Miejskiej K-11, finansowana przy pomocy preferencyjnego kredytu z WFOŚiGW w Krakowie,
 • wykonanie przyłącza oraz węzła cieplnego do nowego odbiorcy ciepła ZUS , moc zamówiona – 170 kW,
 • likwidacja węzła grupowego znajdującego się w budynku Murowianka 8, który zasilał węzły w budynkach Murowianka 4, Murowianka 6 oraz Floris 33a oraz modernizacja tych węzłów na nowoczesne wymiennikowe wysokoparametrowe z automatyczną regulacją pogodową,
 • budowa węzła cieplnego z automatyczną regulacją pogodową w budynku sali gimnastycznej ZS Nr 1,
 • zakupiono ładowarkę teleskopową do nawęglania zasobników kotłów, oraz do innych prac na kotłowni,

2019r.

 • kontynuacja modernizacji kotła WR10 zlokalizowanego w Kotłowni Miejskiej K-11, finansowana przy pomocy preferencyjnego kredytu z WFOŚiGW w Krakowie – zakończenie i odbiór końcowy kotła,
 • kontynuacja oraz zakończenie budowy węzła cieplnego do nowego odbiorcy ciepła ZUS , moc zamówiona – 170 kW-
 • modernizacja kolejnych bezpośrednich węzłów cieplnych (3 szt.) na nowoczesne wymiennikowe wysokoparametrowe z automatyczną regulacja pogodową (sieć S1),
 • modernizacja korony komina kotłowni K-11,

 

Bochnianin.pl 13-01-2021
https://bochnianin.pl/33507/w-bochni-powstanie-spalarnia-odpadow-tego-chce-prezes-mpec-u/
bochnianin Wojciech Cholewa
Bochnianin.pl 10-10-2020
https://bochnianin.pl/29516/nowy-prezes-mpec-u-wegiel-nie-powinien-byc-przyszloscia-tego-zakladu-wywiad/
bochnianin Wojciech Cholewa
Portal Bochnia i Brzesko z bliska 06-10-2020
https://bochniazbliska.pl/zapytam-wprost/wojciech-cholewa-nie-mam-planow-kandydowania-na-burmistrza/
MPEC Wojciech Cholewa
Kronika Bocheńska Styczeń 2004, nr: 1 (141), rok XIII

zamieściła na temat Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Bochni taki oto artykuł:

MPEC Bochnia

Skip to content